Nehirleri, gölleri, denizleri, okyanusları yaratan Allah-u Tealâ’ya hamd-u senâlar olsun. Levh-i mahfuzda kaleminin yazdığı şeyler sayısınca Efendimiz Muhammed’e (s.a.v) salât ve selâm eyle.

Müderris, mutasavvıf ve yazar İmam Kuşeyrî Hazretleri’nin müellifi olduğu “Kuşeyri” adlı eserden rivayetle:

“Ömer b. Abdülaziz (k.s), yazdığı mektup hoşuna gidecek kadar güzel olursa onu yırtar, başka bir mektup yazardı.”

İslam halifesi güzel sözün kibir vesilesi olmasından endişe ederdi.

Ferîdüddin Attâr Hazretleri’nin (k.s) müellifi olduğu Tezkiretü’l Evliyâ adlı eserden rivayetle:

“Gazneli Sultan Mahmud, Şeyh Ebû Hasan Harakanî’ye (k.s):

‘-Ey Şeyh! Zaviyen de hoşmuş.’ dedi.

Şeyh:

‘-Bunca şeylerin var! Sana bu da mı lâzım!…’ dedi.

Sonra Mahmud oradan ayrılacağı vakit, şeyh onun için ayağa kalktı.

Mahmud:

‘-İlk defa geldiğimde iltifat etmemiştin, şimdiyse ayağa kalkıyorsun, o hâl neydi, bu ikram nedir?’ diye sordu.

Şeyh:

‘-Önce Padişahlık gururu ve imtihan için geldin, şimdi inkisâr ve dervişlik haliyle gidiyorsun. Dervişlik devletinin güneşi üzerinde ışıldamaya başladı. Evvelce padişah olduğun için kalkmadım, şimdi derviş olduğun için kalkıyorum.’ dedi.”

İnsanları felakete sürükleyen kibirdir. Kibirli insanın düşünme kabiliyeti zayıflar, belki de düşünemez hâle gelir. Bundan dolayıdır ki, kibirli insanların çoğu Allah’ın emir ve yasaklarına karşı duyarsız kalırlar; bir kısım daha vardır ki, sadece ucubiyetleri yüzünden Allah’ı inkar etmişler ve daha da kötüsü ilah olduklarını iddia etmiştirler. Bunların en güzel örnekleri Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in (s.a.v) hadis-i şerifleriyle anlatılmıştır. Mesela Kur’ân-ı Kerim “kibir” hakkında şöyle buyurmaktadır:

“Ve yeryüzünde mütekkebirâne bir halde yürüme. Şüphe yok ki, sen ne yeri yırtabilirsin ve ne de boyca dağlara yetişebilirsin.” (İsra Sûresi, 37)

Kibir ve ucube ehlinin akıbetini Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle anlatıyor:

“-Üç sınıf insan var ki, kıyamet gününde Allah onlarla ne konuşur, ne tezkiye eder ne de rahmet nazarıyla bakar. Bütün bunlardan öte, onlara feci bir azap vardır: Bu üç sınıf insan; ihtiyar zinakâr, yalancı melik ve kibirli fakirdir.” (Müslim, İmam 172)

Resûlullah (s.a.v) bir diğer hadis-i şerifinde kibirlilerin cehennem ehli olduklarını haber veriyor:

“-Size kimlerin cehennemlik olduğunu haber vereyim mi? Onlar, katı yürekli, zorba, kaba, cimri ve büyüklük taslayan kibirli insanlardır. (Buhari, Müslim, Cennet 67)

 

Kaynak: Ahiret Azığı-ıı, Erkam Yayınları, İstanbul 2005